Työnohjaus

unikkoTarjoamme työnohjausta sosiaali- terveys- ja opetusalalle. Työnohjaus on oman työn tutkimista, kehittämistä ja arviointia. Työnohjauksessa voi pohtia oman työn perustehtävää ja kehittää omia toimintatapoja. Siinä pysähdytään kiireen keskellä ja tutkitaan omia tunteita ja ajatuksia. Silloin ehditään harkita asioita, nähdä oma itsemme ja työmme tarkemmin sekä kohdata rauhassa haasteellisia tilanteita ja löytää uusia ratkaisuja.

Työnohjaukseen osallistuvat, ohjattavat päättävät tavoitteista ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voidaan tarkistaa työohjausprosessin aikana. Ohjauksessa ei anneta ohjeita ja neuvoja, vaan työnohjaaja auttaa kysymyksillä löytämään omia ratkaisuja. Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja auttaa pysymään terveenä.

Yksilötyönohjaus

Työohjaus vahvistaa omaa ammatillista identiteettiä, kun työhön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita jäsennetään yhdessä ohjaajan kanssa. Ohjauksessa tarkastellaan ja kyseenalaistetaan omia ajatus- ja toimintamalleja.

Parhaimmillaan ohjaus lisää ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja, itsetuntemusta ja -luottamusta, vuorovaikutustaitoja, luovuutta, vastuunottoa sekä persoonallista työotetta.

Yksilötyönohjauksessa on mahdollista henkilökohtaisten työhön liittyvien kysymysten pohdinta, koska läsnä ovat vain ohjaaja ja ohjattava. Työohjaus on ehdottoman luottamuksellista ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Ryhmätyönohjaus

Luokka
Luokka

Ryhmätyönohjaukseen osallistuvat yleensä saman ammatin tai toimialan työntekijät. He voivat tulla useista eri työyhteisöistä tai yhdestä työyhteisöstä. Oppiminen tapahtuu ryhmäläisten työkokemuksia tutkimalla.

Ryhmätyönohjauksen etuna on se, että ohjattavat voivat oppia toistensa kokemuksista, kuulla toistensa toimintatapoja ja verrata niitä omiinsa sekä jakaa yhdessä epäonnistumisia ja onnistumisia.

Kun ryhmä muodostuu läheisesti yhteistyötä tekevistä henkilöistä esim. samalla osastolla työskentelevistä, työnohjauksen tavoitteena on työntekijöiden työskentelyn yhteensovittaminen, ryhmän vuorovaikutusprosessien tutkiminen ja yhteistyön parantaminen. Tämä lisää ryhmän jäsenten yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä tukea. Ryhmän ihannekoko on 3-6 ohjattavaa.

Yhteisötyönohjaus

Lentoonlähtö järvestäYhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö tai sen sellainen osa, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Ohjaaja tukee työyhteisöä sen perustehtävän toteuttamisessa. Ohjaus selventää työn tavoitteita ja työrooleja.

Yhteisötyönohjauksessa voidaan kehittää työn sujumista, tehokasta kommunikaatiota, työssä ilmenevien ongelmien ratkaisemista, ristiriitojen käsittelyä, päätöksentekoa sekä tukea työssä jaksamista. Yhteisötyönohjauksessa parhaimmillaan perustehtävä selkiintyy, työyhteisön ilmapiiri ja työnlaatu paranevat, poissaolot vähenevät ja moniammatillinen toiminta jäsentyy.

Yleensä työnohjaus kestää vuodesta kahteen vuoteen. Työnohjaukseen osallistutaan tavallisesti 15-20 kertaa 1-1,5h kerrallaan. Ryhmät kokoontuvat parin kolmen viikon välein.

Muutosprojektit

Avustamme asiakkaan organisaatioon, toimintaprosesseihin ja toimintatapoihin liittyvissä muutoksissa. Selvitämme muutostarpeet ja laadimme toimenpide-ehdotuksen toteutuksesta.